Witte Donderdag

Witte Donderdag 2020

Meditatie

Nu het onmogelijk is om in volle crisis de mooiste en diepste liturgie te vieren tijdens deze ‘Goede Week’, willen de medewerkers van Sint-Norbertus toch dicht bij je zijn. We geven je daarom een mogelijkheid om langs deze weg ingetogen aandacht te schenken aan de ‘Goede Week’. Op Palmzondag kwam Dick Wursten aan het woord, op Witte Donderdag is dat Frans Van Looveren met de meditatie die je hier beneden vindt. Ook voor Goede Vrijdag en Pasen èn Beloken Pasen (Bachcantateviering) is een muzikale meditatie voorzien.

Voor een meditatie is het belangrijk dat je het stil maakt in jezelf. Radio af, TV af. Indien mogelijk, kan je voor jezelf een sfeer creëren van ingetogenheid. Een witte doek op tafel, een bijbel misschien, een witte bloem, een of meer kaarsen, aangepaste verlichting …, wees creatief. Bewaar enige stilte en laat de woorden en de gezangen tot je doordringen. En weet dat je virtueel verbonden bent met de gemeenschap van Sint-Norbertus, en met de christelijke gemeenschap over heel onze geteisterde wereld.

Een gedicht van Jaap Zijlstra over voetwassing

Toen Jezus wist : nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toegegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag.
Ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Ubi caritas et amor
Waar liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons tot een gemeenschap gemaakt.
Laten wij de Heer hoogachten en liefhebben …

Het evangelie van Johannes over de voetwassing.

Het paasfeest was op handen. 
Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om hem uit te leveren stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij naar god terugkeerde, legde hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee hij omgord was af te drogen. 

Zo kwam hij bij Simon Petrus die hem echter zei : ‘Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?’ Jezus gaf hem ten antwoord: Wat ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien. Toen zei Petrus hem : nooit in der eeuwigheid zult gij mijn voeten wassen! Jezus gaf hem ten antwoord: Als gij u niet door mij laat wassen kunt ge mijn deelgenoot niet zijn. Daarop zei Simon Petrus: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd! Jezus antwoordde: Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij de voeten. Hij is helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen. Hij wist immers wie hem zou overleveren. Toen hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren weer had aangetrokkenen weer aan tafel was gaan zitten, zei hij: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij spreekt mij aan als leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben ik. Maar als ik, de Heer en leraar, uw voeten heb gwassen dan behoort ook bij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals ik u gedaan heb.

Bezinning bij het evangelie

1. Op Palmzondag komt Jezus in Jeruzalem aan, niet triomferend op een paard, maar wel in alle eenvoud op een ezelsveulentje. Op Witte Donderdag gaat hij een stap verder: hij wast de voeten van de leerlingen. Normaal gaf de gastheer in Israël aan zijn slaven het bevel om de voeten van de gasten te wassen. Hij draait de rollen om. De gastheer wordt als een slaaf.

2.Petrus snapt er niks van. Hij kan er ook niet mee om dat de rollen worden omgedraaid. Maar als hij dat niet kan aannemen, hoort hij niet tot de kring van Jezus. En hij wil er absoluut bij zijn. Dus geeft hij zich (waarschijnlijk nog zonder het diepste waarom te begrijpen).

3.De voetwassing is een enorm geladen gebaar van Jezus. Die dienstbaarheid hoort tot het hart van het christen-zijn. En met vallen en opstaan proberen wij, zijn volgelingen, hem ook daarin na te volgen.

4. Artsen, verplegenden, werken zich in deze coronatijden uit de naad om ons leven te beschermen. Zij wassen, letterlijk en figuurlijk, de voeten der mensen. Daarbij lopen ze zelf een groot risico. Zij oogsten applaus, en hierin zie je hoe mensen beseffen dat een verregaand engagement in de liefde eigenlijk de kern van ons bestaan betreft. Dat liefde echt vrij maakt. Mogen wij hopen dat de maatschappelijke erkenning verder zal gaan, ook als de crisis voorbij is, of gaat het om een voorbijgaande opstoot?

5. De coronacrisis doet bijna vergeten dat er ondertussen ook miljoenen mensen op de vlucht zijn, zonder enige noemenswaardige hulp, terwijl corona ook hèn kan (en zal) overvallen. Laten wij ondertussen ook organisaties als ‘Artsen zonder Grenzen’, Caritas, het internationale Rood Kruis en andere vrijwilligers in de vluchtelingenkampen gedenken (en hen niet aan hun lot overlaten). Rechtstreeks kunnen we niet helpen, maar we kunnen al deze vrijwilligers ginder ter plaatse wel ‘delegeren’. Met een gift bv.

Meditatielied: O liefde die verborgen zijt.

O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

De minste van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn,
tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.
(J.W.Schulte Nordholt)


Besluit van deze meditatie:

Het ga u goed. Moge jij bewaard blijven in goede gezondheid.

En vergeet zeker niet wat in volgend lied wordt gezongen:

tekst: Frans Van Looveren

3 antwoorden op “Witte Donderdag”

  1. Heel stemmig !
    Hopelijk mogen we binnen zeer afzienbare tijd weer samen live vieren.
    Proficiat voor de makers van deze online vieringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *