Paasviering

DIGITALE PAASVIERING SINT-NORBERTUS

1.  Paasklokken van Sint-Norbertus

2. Feestelijke entrée

J. Ph. Rameau; Air de Triomphe
Emmanuel Van Kerckhoven – barokorgel
Alain De Rudder – natuurtrompet

3. Lied

4. Evangelie Johannes 20,1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was nog donker –
bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere,
de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen:
‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd.’
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk
opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde.
Want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat hij namelijk uit de doden moest opstaan.

5. Meditatie bij het evangelie

In deze coronatijden zag ik laatst een boeiend cartoontje passeren. Er stond een gebarsten ei op afgebeeld met de volgende tekst: als een bevrucht ei van buitenaf wordt gebroken dan sterft het af; indien het echter van binnenuit barst dan ontstaat er nieuw leven. Een doordenker.

De Paastijd is traditioneel met eieren verbonden. Dat komt omdat men in de vasten 40 dagen lang geen eieren mocht eten. Maar de kippen bleven wèl eieren leggen en dus was het met Pasen “eieren eten geblazen”. De oudste exemplaren waren oneetbaar en dus ging men ze beschilderen en wegstoppen zodat de kinderen ze konden gaan zoeken onder groot jolijt. Uiteraard draait alles met Pasen om vruchtbaarheid. Onze Heer Jezus Christus werd dan wel gemarteld en gedood langs de buitenkant maar innerlijk kwam Hij vrij van zijn menselijke schaal en ging Hij over naar een nieuwe en onsterfelijke gedaante: God heeft Hem doen opstaan uit de dood.
Zo gaat het ook met ons als we Hem navolgen: al wordt onze schaal gebroken, er is altijd hoop.

Want drie zusters trekken aan onze levenskar. Hun namen zijn: geloof, hoop en liefde. Hoop is het kleine meisje, eerder geblokt van lichaamsbouw. Energie heeft ze te over. Maar zij trekt de kar doorheen alle oneffenheden van het leven. Ze ploetert verder door berg en dal. Liefde is eerder rank van bouw, bevallig en heel mooi. Soms vergeet ze echter aan de kar te trekken. Tenslotte is er geloof. Zij denkt veel na over het leven. Ze contempleert alle wisselvalligheden en droomt van verre horizonten. Hoop blijft echter alle zeilen bijzetten doorheen de stormen van tegenslag en rampspoed. Ook als de anderen het laten afweten. Want hoop weet dat er een Pasen volgt op het lijden. Daarom zijn Goede Vrijdag en Pasen zo innig met mekaar vervlochten: de dood heeft nooit nog het laatste woord. “Ik blijf bij u tot aan het einde van de tijden”, zegt Jezus. Daarom mogen we ook hoop koesteren in bange dagen, zoals nu.

“Hoop tegen elk schijnbaar noodlot in” dicht Oosterhuis.

Laten we elkaar een hartelijk en warm paasfeest toewensen. Op afstand, maar wel heel gemeend.  Zalig Paasfeest!

Lucas Lissnyder, pastor

6. Paaslied

7. Voorbeden

Pasen betekent: nieuw leven.
           Keren wij ons tot God dat hij ons helemaal vernieuwt.

Wij bidden voor allen die geen hoop meer hebben,
dat zij door de verrezen Christus worden opgericht.
Voor alle slachtoffers wereldwijd van de coronacrisis
Voor alle families die getroffen werden,
dat zij elkaar kunnen troosten en kracht putten
uit het Paasfeest.
Voor alle getroffenen die momenteel
in het ziekenhuis vechten voor hun leven,
dat zij zich op afstand verbonden weten
met hun geliefden en met de opgestane Heer.
Voor alle bejaarden in de woonzorgcentra,
afgescheiden van hun geliefden
dat zij niet aangegrepen worden door angst
en verzeilen in eenzaamheid.
Voor alle schoolkinderen
die verstoken blijven van lessen
en hun oma en opa niet meer mogen zien
dat zij geen achterstand oplopen
in hun groei naar volwassenheid.
Voor alle gezinnen die werden geconfronteerd
met werkloosheid tengevolge van de coronacrisis,
en in financiële nood dreigen te komen.
Voor de arme mensen
die in deze crisis dubbel worden getroffen
Heer God, verhoor ons smeekgebed,
doe ons met U opstaan uit onze ellende.
Geef dat wij in deze crisis niet verloren gaan
maar dat zij een kans mag zijn voor onze samenleving
voor een grotere solidariteit
en voor een grotere harmonie met de natuur.
Dat vragen we U door Christus, onze Heer.

8. Slotgebed

Wij danken U, Heer God,
dat wij langs deze weg
dicht bij U mochten zijn,
verbonden met onze gemeenschap
van de Sint-Norbertuskerk.
Uw verrijzenis is onze toekomst.
Dat geloven wij, en dat geeft ons kracht
Wij bidden U:
Blijf bij ons in deze moeilijke tijden,
en geef dat wij met heel de samenleving
uit deze crisis mogen opstaan
als een gemeenschap van liefde, samenhorigheid en solidariteit.
Dit vragen we door Jezus Christus,
onze Heer. Amen.

9. Slotlied

10. Zegenlied

11. Sortie: Hallelujah van Händel

ZALIG PASEN!
GOEDE MOED!

We staan er niet alleen voor.
En hopelijk zo vlug mogelijk tot weerziens.

Paaswake

ZINGEN TEGEN DE KLIPPEN OP

Als je zelf zorgt voor stilte en ingetogenheid zullen bijgaande teksten en gezangen van zelf beginnen spreken.  Je kan dat doen door zelf zulke sfeer te scheppen. Radio af, TV af.  Een brandende kaars, een witte doek en een bloem op je tafel doen veel, een zeer spaarzame verlichting eveneens.  En maak het enkele minuten heel stil, vooraleer je deze meditatie begint …
En weet dat andere mensen van Sint-Norbertus en daarbuiten op dit eigenste ogenblik van paaszaterdag, om 21.00 uur deze meditatie eveneens doen.   Vanop afstand zijn we verbonden met elkaar, en in die verbondenheid is ook de Verrezene onder ons.


Doodse stilte hangt over de aarde,
gehuld in schemer.
Dreigend voorgeborchte van
een hel waarin – verzonken
wat van het lichaam rest
zijn diepe nood doorbrengt.
Het hart klopt niet meer.
Drie dagen lang
houdt het heelal de adem in.

Dan, in die diepte diepten
wordt het zwoegen hoorbaar
van leven dat zich tegen dood verzet,
maar zo aanvankelijk, zo pril
als ’t ritselen van gras onder de grond
nog voor het door de aarde kiemt.

En langzaam, langzaam
trekken de sluierende nevels weg.
Het lichaam ziet het licht
door de kokon der nog gesloten ogen breken,
de geest vangt tekens op,
de adem keert weer, het hart
herneemt zijn kloppen. Hijgend
verrijst het lichaam uit de grauwe limben.

Ver weg ontwaken hanen met een schor geluid.
Het is de ochtend van de derde dag.

(Pierre H. Dubois)

Lege graf | MJSchuurman

EN DAN IS ER LICHT.

Licht in het duister

Licht van de eerste scheppingsdag
Licht dat de chaos ordent
Licht dat  de dood overwint
Licht van Christus

Paaswake in Sint-Jan de Doperkerk (Beringen) - Het Belang van ...

LIED: Sytze De Vries: Licht, ontloken aan het donker


Ook in de Norbertus…


De nieuwe Paaskaars (foto Emmanuel Van Kerckhoven)

Markus aan het woord (hfdst 16,1-8)

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus, en Salome
welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen.
Op de eerste dag van de week, heel vroeg,
toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.
Ze zeiden tot elkaar: “Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?”
Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was;
en deze was zeer groot.
Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis
aan de rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij sprak tot haar: “Schrikt niet, Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is.
Hij is verrezen. Hij is niet hier.
Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had.
Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen:
Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.”
De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf;
want schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd.
En in hun paniek vertelden ze het aan niemand.

Victimae paschali laudes

Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht;

en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene;
zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen! Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.

Gij, overwinnaar Koning, ontferm u over ons. Amen. Alleluja.

Reflecties

Wat is de eerste reactie van de vrouwen?
Vreugde? Absoluut niet.
Angst en verwarring, een vluchtreactie? Ja, zeker.
Help, het spookt hier.
Het onmogelijke kan niet mogelijk zijn.

De dood: die is steeds prominent aanwezig.
De ondergang, de duisternis.
Armoede. Oorlog, vluchtende mensen.
Een planeet die zijn ondergang tegemoet rent.
Depressie. Kanker. Hartkwalen.
Diepgaande kwetsuren in een kinderziel.
Corona …
Voor de feiten wil het verstand wel zwichten.

Opstanding, verrijzenis: het is geen feit.
Het is zelfbedrog, zegt de ene.
Het kan niet, zegt de andere.
Het moet niet, zegt de derde.
Achterhaald, zegt de volgende …

Maar opstanding, verrijzenis, is een belofte
die je komt toegewaaid.
een aanbod vanuit de oude boeken.
Alles wat poogt om je neer te halen,
alles wat tracht je op te sluiten in ellende
krijgt je niet klein.
Je hart is dan geen grafkuil meer:
de steen is van je hart weggerold.
Je ziet steeds licht.

O ja, de dood is er nog.
Het kan nog duister zijn om ons heen.
En corona domineert.

Maar de angel is eruit.
We staan op
We zingen tegen de klippen op:
er is toekomst,
zelfs als er helemaal geen toekomst meer is.
Pasen is een hart onder de riem.
Is kracht, onverwoestbaar

voor wie leeft in het licht van de hoop de hoop,
elke dag opnieuw.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die een Vader is
die al wat is in liefde draagt.
Uit zijn handen ontvang ook ik mijn leven,
elke dag opnieuw.
Ik geloof in Jezus Christus zijn Zoon, geboren uit Maria.
Hij is het gelaat van de Vader op deze aarde.
Hij ging weldoende rond,
maar werd door de zijnen afgewezen.
Dan heeft hij, onschuldig als hij was,
de menselijke schuld op zijn schouders genomen,
en zo stierf hij, ten tijde van Pilatus, op het kruis.
Maar de dood heeft Hem niet overwonnen:
Hij is opgestaan uit de doden,
en Hij leeft verheerlijkt bij zijn Vader.
Ik houd mij aan zijn belofte
dat Hij ooit zal terugkeren in heerlijkheid.
Hij, die mij beter kent dan ik mijzelf ken,
zal mij tonen wie ik werkelijk was,
en Hij zal mijn bede om ontferming horen.
Dan zal zijn rijk zonder einde aanbreken.
Ik geloof in de heilige Geest,
geschenk van de Vader en de Zoon,
die ook mij bezielt om lief te hebben zonder grenzen.
Ik behoor tot de gemeenschap van Jezus’ volgelingen,
die uitstijgt boven de grenzen van tijd en ruimte.
Ik geloof dat ook ik door God onvoorwaardelijk aanvaard ben,
dat ik in het doopsel geboren ben tot een nieuw leven.
Ik geloof dat ook ik uiteindelijk, ooit, mag deelhebben
aan een volheid van leven
die alle begrip te boven gaat. Amen.

Paaslied : ik zeg het allen dat Hij leeft

EEN ZALIG PASEN !

Sinfonia uit het Paasoratorium van Bach