Paaswake

ZINGEN TEGEN DE KLIPPEN OP

Als je zelf zorgt voor stilte en ingetogenheid zullen bijgaande teksten en gezangen van zelf beginnen spreken.  Je kan dat doen door zelf zulke sfeer te scheppen. Radio af, TV af.  Een brandende kaars, een witte doek en een bloem op je tafel doen veel, een zeer spaarzame verlichting eveneens.  En maak het enkele minuten heel stil, vooraleer je deze meditatie begint …
En weet dat andere mensen van Sint-Norbertus en daarbuiten op dit eigenste ogenblik van paaszaterdag, om 21.00 uur deze meditatie eveneens doen.   Vanop afstand zijn we verbonden met elkaar, en in die verbondenheid is ook de Verrezene onder ons.


Doodse stilte hangt over de aarde,
gehuld in schemer.
Dreigend voorgeborchte van
een hel waarin – verzonken
wat van het lichaam rest
zijn diepe nood doorbrengt.
Het hart klopt niet meer.
Drie dagen lang
houdt het heelal de adem in.

Dan, in die diepte diepten
wordt het zwoegen hoorbaar
van leven dat zich tegen dood verzet,
maar zo aanvankelijk, zo pril
als ’t ritselen van gras onder de grond
nog voor het door de aarde kiemt.

En langzaam, langzaam
trekken de sluierende nevels weg.
Het lichaam ziet het licht
door de kokon der nog gesloten ogen breken,
de geest vangt tekens op,
de adem keert weer, het hart
herneemt zijn kloppen. Hijgend
verrijst het lichaam uit de grauwe limben.

Ver weg ontwaken hanen met een schor geluid.
Het is de ochtend van de derde dag.

(Pierre H. Dubois)

Lege graf | MJSchuurman

EN DAN IS ER LICHT.

Licht in het duister

Licht van de eerste scheppingsdag
Licht dat de chaos ordent
Licht dat  de dood overwint
Licht van Christus

Paaswake in Sint-Jan de Doperkerk (Beringen) - Het Belang van ...

LIED: Sytze De Vries: Licht, ontloken aan het donker


Ook in de Norbertus…


De nieuwe Paaskaars (foto Emmanuel Van Kerckhoven)

Markus aan het woord (hfdst 16,1-8)

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus, en Salome
welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen.
Op de eerste dag van de week, heel vroeg,
toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.
Ze zeiden tot elkaar: “Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?”
Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was;
en deze was zeer groot.
Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis
aan de rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij sprak tot haar: “Schrikt niet, Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is.
Hij is verrezen. Hij is niet hier.
Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had.
Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen:
Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.”
De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf;
want schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd.
En in hun paniek vertelden ze het aan niemand.

Victimae paschali laudes

Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht;

en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene;
zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen! Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.

Gij, overwinnaar Koning, ontferm u over ons. Amen. Alleluja.

Reflecties

Wat is de eerste reactie van de vrouwen?
Vreugde? Absoluut niet.
Angst en verwarring, een vluchtreactie? Ja, zeker.
Help, het spookt hier.
Het onmogelijke kan niet mogelijk zijn.

De dood: die is steeds prominent aanwezig.
De ondergang, de duisternis.
Armoede. Oorlog, vluchtende mensen.
Een planeet die zijn ondergang tegemoet rent.
Depressie. Kanker. Hartkwalen.
Diepgaande kwetsuren in een kinderziel.
Corona …
Voor de feiten wil het verstand wel zwichten.

Opstanding, verrijzenis: het is geen feit.
Het is zelfbedrog, zegt de ene.
Het kan niet, zegt de andere.
Het moet niet, zegt de derde.
Achterhaald, zegt de volgende …

Maar opstanding, verrijzenis, is een belofte
die je komt toegewaaid.
een aanbod vanuit de oude boeken.
Alles wat poogt om je neer te halen,
alles wat tracht je op te sluiten in ellende
krijgt je niet klein.
Je hart is dan geen grafkuil meer:
de steen is van je hart weggerold.
Je ziet steeds licht.

O ja, de dood is er nog.
Het kan nog duister zijn om ons heen.
En corona domineert.

Maar de angel is eruit.
We staan op
We zingen tegen de klippen op:
er is toekomst,
zelfs als er helemaal geen toekomst meer is.
Pasen is een hart onder de riem.
Is kracht, onverwoestbaar

voor wie leeft in het licht van de hoop de hoop,
elke dag opnieuw.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die een Vader is
die al wat is in liefde draagt.
Uit zijn handen ontvang ook ik mijn leven,
elke dag opnieuw.
Ik geloof in Jezus Christus zijn Zoon, geboren uit Maria.
Hij is het gelaat van de Vader op deze aarde.
Hij ging weldoende rond,
maar werd door de zijnen afgewezen.
Dan heeft hij, onschuldig als hij was,
de menselijke schuld op zijn schouders genomen,
en zo stierf hij, ten tijde van Pilatus, op het kruis.
Maar de dood heeft Hem niet overwonnen:
Hij is opgestaan uit de doden,
en Hij leeft verheerlijkt bij zijn Vader.
Ik houd mij aan zijn belofte
dat Hij ooit zal terugkeren in heerlijkheid.
Hij, die mij beter kent dan ik mijzelf ken,
zal mij tonen wie ik werkelijk was,
en Hij zal mijn bede om ontferming horen.
Dan zal zijn rijk zonder einde aanbreken.
Ik geloof in de heilige Geest,
geschenk van de Vader en de Zoon,
die ook mij bezielt om lief te hebben zonder grenzen.
Ik behoor tot de gemeenschap van Jezus’ volgelingen,
die uitstijgt boven de grenzen van tijd en ruimte.
Ik geloof dat ook ik door God onvoorwaardelijk aanvaard ben,
dat ik in het doopsel geboren ben tot een nieuw leven.
Ik geloof dat ook ik uiteindelijk, ooit, mag deelhebben
aan een volheid van leven
die alle begrip te boven gaat. Amen.

Paaslied : ik zeg het allen dat Hij leeft

EEN ZALIG PASEN !

Sinfonia uit het Paasoratorium van Bach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *