Paasviering

DIGITALE PAASVIERING SINT-NORBERTUS

1.  Paasklokken van Sint-Norbertus

2. Feestelijke entrée

J. Ph. Rameau; Air de Triomphe
Emmanuel Van Kerckhoven – barokorgel
Alain De Rudder – natuurtrompet

3. Lied

4. Evangelie Johannes 20,1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was nog donker –
bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere,
de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen:
‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd.’
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk
opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde.
Want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat hij namelijk uit de doden moest opstaan.

5. Meditatie bij het evangelie

In deze coronatijden zag ik laatst een boeiend cartoontje passeren. Er stond een gebarsten ei op afgebeeld met de volgende tekst: als een bevrucht ei van buitenaf wordt gebroken dan sterft het af; indien het echter van binnenuit barst dan ontstaat er nieuw leven. Een doordenker.

De Paastijd is traditioneel met eieren verbonden. Dat komt omdat men in de vasten 40 dagen lang geen eieren mocht eten. Maar de kippen bleven wèl eieren leggen en dus was het met Pasen “eieren eten geblazen”. De oudste exemplaren waren oneetbaar en dus ging men ze beschilderen en wegstoppen zodat de kinderen ze konden gaan zoeken onder groot jolijt. Uiteraard draait alles met Pasen om vruchtbaarheid. Onze Heer Jezus Christus werd dan wel gemarteld en gedood langs de buitenkant maar innerlijk kwam Hij vrij van zijn menselijke schaal en ging Hij over naar een nieuwe en onsterfelijke gedaante: God heeft Hem doen opstaan uit de dood.
Zo gaat het ook met ons als we Hem navolgen: al wordt onze schaal gebroken, er is altijd hoop.

Want drie zusters trekken aan onze levenskar. Hun namen zijn: geloof, hoop en liefde. Hoop is het kleine meisje, eerder geblokt van lichaamsbouw. Energie heeft ze te over. Maar zij trekt de kar doorheen alle oneffenheden van het leven. Ze ploetert verder door berg en dal. Liefde is eerder rank van bouw, bevallig en heel mooi. Soms vergeet ze echter aan de kar te trekken. Tenslotte is er geloof. Zij denkt veel na over het leven. Ze contempleert alle wisselvalligheden en droomt van verre horizonten. Hoop blijft echter alle zeilen bijzetten doorheen de stormen van tegenslag en rampspoed. Ook als de anderen het laten afweten. Want hoop weet dat er een Pasen volgt op het lijden. Daarom zijn Goede Vrijdag en Pasen zo innig met mekaar vervlochten: de dood heeft nooit nog het laatste woord. “Ik blijf bij u tot aan het einde van de tijden”, zegt Jezus. Daarom mogen we ook hoop koesteren in bange dagen, zoals nu.

“Hoop tegen elk schijnbaar noodlot in” dicht Oosterhuis.

Laten we elkaar een hartelijk en warm paasfeest toewensen. Op afstand, maar wel heel gemeend.  Zalig Paasfeest!

Lucas Lissnyder, pastor

6. Paaslied

7. Voorbeden

Pasen betekent: nieuw leven.
           Keren wij ons tot God dat hij ons helemaal vernieuwt.

Wij bidden voor allen die geen hoop meer hebben,
dat zij door de verrezen Christus worden opgericht.
Voor alle slachtoffers wereldwijd van de coronacrisis
Voor alle families die getroffen werden,
dat zij elkaar kunnen troosten en kracht putten
uit het Paasfeest.
Voor alle getroffenen die momenteel
in het ziekenhuis vechten voor hun leven,
dat zij zich op afstand verbonden weten
met hun geliefden en met de opgestane Heer.
Voor alle bejaarden in de woonzorgcentra,
afgescheiden van hun geliefden
dat zij niet aangegrepen worden door angst
en verzeilen in eenzaamheid.
Voor alle schoolkinderen
die verstoken blijven van lessen
en hun oma en opa niet meer mogen zien
dat zij geen achterstand oplopen
in hun groei naar volwassenheid.
Voor alle gezinnen die werden geconfronteerd
met werkloosheid tengevolge van de coronacrisis,
en in financiële nood dreigen te komen.
Voor de arme mensen
die in deze crisis dubbel worden getroffen
Heer God, verhoor ons smeekgebed,
doe ons met U opstaan uit onze ellende.
Geef dat wij in deze crisis niet verloren gaan
maar dat zij een kans mag zijn voor onze samenleving
voor een grotere solidariteit
en voor een grotere harmonie met de natuur.
Dat vragen we U door Christus, onze Heer.

8. Slotgebed

Wij danken U, Heer God,
dat wij langs deze weg
dicht bij U mochten zijn,
verbonden met onze gemeenschap
van de Sint-Norbertuskerk.
Uw verrijzenis is onze toekomst.
Dat geloven wij, en dat geeft ons kracht
Wij bidden U:
Blijf bij ons in deze moeilijke tijden,
en geef dat wij met heel de samenleving
uit deze crisis mogen opstaan
als een gemeenschap van liefde, samenhorigheid en solidariteit.
Dit vragen we door Jezus Christus,
onze Heer. Amen.

9. Slotlied

10. Zegenlied

11. Sortie: Hallelujah van Händel

ZALIG PASEN!
GOEDE MOED!

We staan er niet alleen voor.
En hopelijk zo vlug mogelijk tot weerziens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *